Algemene voorwaarden Roots Connected

Artikel 1           Algemeen 

1.              Roots Connected: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70556865. 

2.              Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Roots Connected aangaat, gebruik maakt van de diensten van Roots Connected of aan wie Roots Connected een offerte/aanbieding heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  

 

Artikel 2           Toepasselijkheid 

1.              Deze algemene vooraarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Roots Connected en zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Roots Connected. 

2.              Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. 

3.              Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Roots Connected de algemene voorwaarden soepel toepast. 

4.              Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. 

5.              Roots Connected is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt met opdrachtgever besproken. 

6.              Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene bepalingen zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

7.               De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Roots Connected voor de uitvoering waarvan door Roots Connected derden  worden betrokken. 

8.              De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

9.              Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

   

 Artikel 3           Offertes en aanbiedingen

 

1.              De door Roots Connected  gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend zowel wat prijs, inhoud en levertijd betreft; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Roots Connected is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of door het verzenden van een e-mail aan contact@rootsconnected.nl binnen 30 dagen wordt bevestigd. 

2.              Indien de opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan behoudt Roots Connected het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 

3.              Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Roots Connected daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Roots Connected anders aangeeft. 

4.              Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

5.              Offertes worden verstrekt op basis van door de opdrachtgever opgestelde gegevens en indien deze gegevens niet volledig of niet correct zijn, mag Roots Connected de offerte ten alle tijden aanpassen.

  

 

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst 

1.              Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of een door opdrachtgever voor akkoord getekend aanmeldformulier door opdrachtnemer is ontvangen én opdrachtnemer schriftelijk en/of via e-mail aan opdrachtgever heeft bevestigd deze te hebben geaccepteerd.   

2.              Roots Connected is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Roots Connected de opdracht aanvaardt. 

3.              De tussen Roots Connected en de opdrachtgever gesloten overeenkomst leidt voor Roots Connected tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Roots Connected zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Roots Connected geeft geen garanties af, zelfs niet als de uitleg van een bepaalde woordkeuze in enig geschrift van Roots Connected uitdrukkelijk of stilzwijgend daarop wijst, of lijkt te wijzen. 

4.              Uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de geleverde diensten geen rechten ontlenen. 

5.               Roots Connected is uitdrukkelijk geen (geneeskundig) behandelaar en zal ook nimmer als zodanig optreden. 

6.               Roots Connected heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

7.              De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Roots Connected aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Roots Connected worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Roots Connected zijn verstrekt, heeft Roots Connected het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Roost Connected  ter beschikking heeft gesteld.  

8.               Roots Connected is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Roots Connected is uitgegaan van door de deelnemer en/of aanvrager en/of opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

9.              Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is Roots Connected gerechtigd het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

10.          Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Roots Connected de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten indien Roots Connected dit noodzakelijk acht. 

11.          De opdrachtgever vrijwaart Roots Connected voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welk aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 

 

Artikel 5           Duur van de overeenkomst en uitvoeringstermijn 

1.              De overeenkomst wordt aangegaan voor de vooraf overeengekomen termijn,  tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2.              Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

 

 

Artikel 6           Wijziging van de overeenkomst 

1.              Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

2.              Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 

3.              Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Roots Connected de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4.              Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Roots Connected daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5.              Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Roots Connected een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Roots Connected heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht. 

6.              Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Roots Connected op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

 

Artikel 7           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1.              Ieder der partijen kan de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk of langs elektronische weg  te geschieden. 

2.              Roots Connected behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van facturen voor de tot dan toe verleende diensten. 

3.              Roots Connected is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien; 

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging niet,  niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b. na het sluiten van de overeenkomst Roots Connected ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

c. indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Roots Connected kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; 

d. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Roots Connected kan worden gevergd. 

4.              Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Roots Connected op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Roots Connected de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

5.              Indien Roots Connected tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan bij opdrachtgever. 

6.              Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Roots Connected gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die direct of indirect ontstaan zijn. 

7.              Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Roots Connected het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Roots Connected op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

8.              Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Roost Connected gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

9.              In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Roots Connected vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Roots Connected op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 8           Annulering van de overeenkomst 

1.              Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst tot 10 dagen voor aanvangsdatum van de overeengekomen activiteit te annuleren. Roots Connected kan voor deze annulering niet aansprakelijk worden gesteld. 

2.              Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail aan contact@rootsconnected.nl te gescheiden. 

3.             Bij annulering door opdrachtgever gelden de volgende betalingsverplichtingen: 

a. annulering is kosteloos ten laatste 14 dagen vóór aanvangsdatum van de overeengekomen activiteit; 

b. bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de overeengekomen activiteit geldt een betalingsverplichting van 50% van de overeengekomen hoofdsom; 

c. bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de overeengekomen activiteit geldt een betalingsverplichting van 75% van de overeengekomen hoofdsom; 

d. bij annulering binnen 24 uur vóór aanvang van de overeengekomen activiteit geldt een betalingsverplichting van 100% van de overeengekomen hoofdsom, ook als opdrachtgever wegens ziekte dient te annuleren. 

4.             Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien opdrachtgever, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeenkomst. 

5.              Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde en gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en leveringskosten daarvan en de voor de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9           Overmacht 

1.             Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent  in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Roots Connected geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roots Connected niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

2.             Roots Connected heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Roots Connected haar verbintenis had moeten nakomen. 

3.              Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Roots Connected opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Roots Connected niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

4.              Indien Roots Connected bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

 

 Artikel 10        Tarieven 

1.              Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever aan Roots Connected een vast honorarium verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. 

2.               Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Roots Connected, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

3.              De hoogte van het totaal verschuldigde honorarium  wordt schriftelijk en/of per e-mail bevestigd aan opdrachtgever.

 

 

Artikel 11        Betaling  

1.              Betaling dient te geschieden vóór aanvang van de overeengekomen activiteit én binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Roots Connected aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

2.              Bij niet tijdig betalen is Roots Connected gerechtigd de tot stand gekomen overeenkomst op te schorten. 

3.               Indien de opdrachtgever niet binnen de lid 1 bepaalde termijn heeft betaald is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever gehouden, nadat opdrachtgever tenminste eenmaal is aangemaand te betalen, zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling over de op de factuur vermelde hoofdsom aan  Roots Connected wettelijke rente te vergoeden vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim  is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. 

4.              Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. 

5.              Indien Roots Connected echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

6.              Bezwaren tegen de hoogte van der factuur schorten de betalingsverplichtingen of andere verplichtingen van opdrachtgever niet op. 

7.              In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Roost Connected en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Roots Connected onmiddellijk opeisbaar zijn. 

8.              Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

 

 Artikel 12        Privacy

 

1.              Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst, te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. 

2.              Alle persoonsgegevens die aan Roots Connected worden verstrekt zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt. 

3.              De verplichtingen op grond van dit artikel blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

 

  

Artikel 13        Aansprakelijkheid 

1.              Roots Connected is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Roots Connected gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet op grove schuld van Roots Connected. 

2.              De aansprakelijkheid van Roots Connected is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Roots Connected in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. 

3.              Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Roots Connected beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

4.              Roots Connected is niet aansprakelijk in geval van overmacht. 

5.              Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Roots Connected onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Roots Connected voor de ontstane schade niet aansprakelijk. 

6.              Roots Connected is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van enig resultaat dat de opdrachtgever beoogt. 

7.              Opdrachtgever vrijwaart Roots Connected tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Roots Connected aan opdrachtgever verleende diensten. 

8.              Roots Connected kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Roots Connected is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. 

9.              Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade bij Roots Connected te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

 

 

Artikel 14        Toepasselijk recht en geschillen 

1.              Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij Roos Connected partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

2.              Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.